Projektinformation

Samarbetsprojekt kring integration

Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Folkhälsan Utbildning Ab startade den 1.2.2017 det treåriga projektet Stig In! Astu Sisään! Come In! 

Projektet finansieras med hjälp av stöd från AMIF – Asyl, migrations- och integrationsfonden som upprätthålls av EU och i Finland förvaltas av Inrikesministeriet. Ytterligare stöds projektet av Svenska Kulturfonden och Aktiastiftelsen i Vasa.

Kort presentation

Projektets målsättning och verksamhet

Projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap och kompetensutveckling bland personal och frivilliga inom såväl den offentliga som den privata och tredje sektorn, vilka arbetar med att hjälpa olika grupper av utsatta flyktingar. Projektet kommer att ge tillgång till aktuell nationell och internationell forskning samt praktiska verktyg och metoder. Detta förverkligas genom att under projektets gång runtom i Svenskfinland arrangera tjugo konferenser vars innehåll fokuserar på flyktingar i behov av särskilt stöd: barn, kvinnor och äldre, personer traumatiserade av krig och våld samt personer som riskerar utanförskap. Inom projektverksamheten vill man också arbeta för att bygga upp nya nätverk samt samverka med redan existerande sådana.

Projektets långsiktiga mål är att bidra till ökat psykiskt välmående bland flyktingar samt möjligheter för målgruppen till ökad delaktighet i samhället, frivilligverksamhet och i arbetslivet. Projektets indirekta målsättning är att förbättra nyanlända flyktingars möjlighet till att bli delaktiga, inkluderade och integrerade i Finland.

Styrgrupp

Ordförande:

Mirjam Kalland, rektor, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet med suppleant Suvi Keskinen, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Medlemmar:

Tuomas Martikainen, direktör, Migrationsinstitutet med suppleant Magnus Enlund, projektledare, Migrationsinstitutet

Anna Pensar, rektor, Folkhälsan Utbildning AB med suppleant Anna Bertills, VD, Folkhälsan

Camilla Nordberg, forskningsledare, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet med suppleant Sanna Saksela-Bergholm, forskare, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Salla Tuori, biträdande professor, Åbo Akademi med suppleant Camilla Haavisto, forskardoktor, Åbo Akademi

Minna-Maija Salomaa, utbildningschef, Helsingfors universitet Utbildnings- och Utvecklingstjänster HY+ med suppleant Liselott Sundbäck, utvecklingsexpert, Helsingfors universitet Utbildnings- och Utvecklingstjänster HY+

Ritva Mertaniemi, projektchef, En bra start i Österbotten med suppleant Lilian Ivars, integrationskoordinator, K5

Myndighetens representant:

Kristiina Mauriala, överinspektör Inrikesministeriet

Som styrgruppens sekreterare fungerar:

Robert Runeberg, kontaktchef vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet samt innehållsansvarig för projekt Stig in! Astu sisään! Come in!