Self-study questions Suvilahti school videos:

Video 1: Equal/Unequal Treatment 

English:  

 1. Do we treat our children equally? If you have children and feel comfortable in doing so, please speak from your own experience. 
 1. The children in the video point out at several differences in treatment of boys and girls, even in a country like Finland, one of the forerunners in the equality between sexes. Discuss how the situation can be improved further.  
 1. The question of equal treatment at home is raised up; have you ever discussed the issue in your family or close circle? Have you ever intervened when you noticed that someone was being treated unfairly? 
 1. One of the children in the video says: “Unequal treatment can make you sad” and another says: “Teachers have favorites” – have you yourself experienced similar situations? How widespread do you feel unequal treatment is in our schools? What can be done to improve the situation?  
 1. The Finnish school system has had an “equalizing” role in society, do you feel this is still the case? 

Download the questions here (PDF).

Swedish:  

 1. Behandlar vi våra barn jämlikt? Ifall ni har barn och känner er bekväma med att dela med er av era erfarenheter, får ni gärna göra detta. 
 1. Barnen på videon pekar ut flera skillnader mellan hur pojkar och flickor behandlas, även i ett land som Finland, ett av föregångsländerna för jämlikhet mellan könen. Diskutera hur läget kunde förbättras ytterligare.  
 1. Frågan om jämlik behandling i hemmet lyfts upp. Har ni någonsin diskuterat ämnet i er familj eller närmaste krets? Har ni någonsin ingripit då ni har märkt att någon har behandlats orättvist? 
 1. Ett av barnen på videon säger: “Unequal treatment can make you sad” (“Orättvis behandling kan göra en ledsen”) och en annan säger: “Teachers have favorites” (“Lärare har favoriter”) – har ni själv upplevt några liknande situationer? Hur utbredd tycker ni orättvis behandling är i våra skolor? Vad kan göras för att förbättra situationen? 
 1. Det finska skolsystemet har haft en “jämlikhetsskapande” roll i samhället. Tycker ni att det fortfarande är så? 

Ladda ner frågorna här (PDF).

Suomi:  

 1. Kohtelemmeko lapsiamme tasapuolisesti? Mikäli teillä on lapsia, ja mikäli haluatte, voitte mielellään jakaa omia kokemuksianne. 
 1. Lapset videolla nostavat esiin useita eriäväisyyksiä poikien ja tyttöjen kohtelussa, myös Suomen kaltaisessa sukupuolten välisen tasa-arvon edelläkävijämaassa. Keskustelkaa siitä, miten tilanne voitaisiin edelleen parantaa.  
 1. Kysymys tasa-arvoisesta kohtelusta kotona nousee videolla esille. Oletteko koskaan keskustelleet aiheesta perheenne tai lähipiirinne kanssa? Oletteko puuttuneet tilanteeseen huomattuanne jonkun tulleen kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti? 
 1. Yksi lapsi videolla sanoo: “Unequal treatment can make you sad” (“Epäreilu kohtelu saattaa tehdä sinut surulliseksi”) ja toinen sanoo: “Teachers have favorites” (“Opettajilla on suosikkeja”) – oletteko kokeneet vastaavanlaisia tilanteita? Miten laaja ongelma epäoikeudenmukainen kohtelu on kouluissamme? Mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi? 
 1. Suomalaisella koulujärjestelmällä on ollut “tasa-arvoistava” rooli yhteiskunnassamme. Vastaako tämä kuvaus mielestänne edelleen tilannetta? 

Lataa kysymykset tästä (PDF).

Video 2: Inclusivity/Racism

English 

Reflect and discuss on the following: 

 1. What comes first on your mind when you hear these children discuss justice/injustice 
 1. What is justice to you? How about injustice? How does it differ from these children’s understanding of justice/injustice? 
 1. These children already recognize and have experienced racism in their school and other places. What do you learn from their answers? 
 1. In your own experience, how widespread is racism in Finland? Can you recall concrete examples from your everyday life/work? Did you (or together with others) intervene to lessen/stop/resolve problems with racism? Did it change your attitude or the attitude of others? 

Download the questions here (PDF).

Svenska 

Reflektera och diskutera om följande: 

1. Vad tänker ni efter att ni hör dessa barn diskutera rättvisa/orättvisa? 

2. Vad är rättvisa för er? Och orättvisa? Hur skiljer sig er uppfattning från de här barnens uppfattning av rättvisa/orättvisa? 

3.    Barnen i videon känner till rasism och har blivit utsatta för rasistiskt beteende. Vad lär ni er från deras svar?   

4.  Från era egna erfarenheter hur vanlig är rasism i Finland? Kan ni komma ihåg konkreta fall från era vardagar/jobb? Ingrep ni själva (eller tillsammans med andra) för att minimera/sätta stopp/lösa problem med rasism? Ändrade det er eller andras attityd? 

Ladda ner frågorna här (PDF).

Suomi 

Pohtikaa ja keskustelkaa seuraavia aiheita: 

 1. Mitä ajattelette, kun kuulette nämä lapset keskustelevan oikeudenmukaisuudesta/epäoikeudenmukaisuudesta? 
 1. Mitä oikeudenmukaisuus tarkoittaa teille? Entä epäoikeudenmukaisuus? Miten käsityksenne poikkeaa näiden lasten käsityksestä oikeudenmukaisuudesta/epäoikeudenmukaisuudesta? 
 1. Lapset videossa tunnistavat rasismiin ja ovat jo olleet rasistisen käytöksen kohteina. Mitä opitte heidän vastauksistaan? 
 1. Miten tavallista rasismi on Suomessa oman kokemuksenne mukaan? Muistatteko konkreettisia tapauksia arjestanne/työstänne? Puutuitteko itse (tai yhdessä muiden kanssa) lieventämään/lopettamaan/ratkaisemaan rasistisia ongelmia? Muuttiko tämä teidän tai toisten asennetta? 

Lataa kysymykset tästä (PDF).