Svenska

Förslag till frågor för självstudier: Fundera på och diskutera:

 1. Reflektera kring Raghads resa. Vad behöver förändras för att liknande fall inte upprepar sig och i värsta fall blir systemiska? Diskutera utifrån:
  a) Utmaningar på er arbetsplats
  b) Utmaningar inom gällande system (t.ex. inom utbildningssektorn)
 2. Lista vilka stödpersoner dagens invandrarstuderande kan behöva under sin studiestig i Finland i dag. Var anser ni det behövs mer resurser eller kunskap? Varför?
 3. Diskutera systemiska orättvisor i Finland. Vilka ser ni/känner ni till och vad tror ni är orsaken till att de finns?
 4. Hur uppfattar ni integration, och när tänker ni att en person är ”tillräckligt” integrerad i Finland? Varför?

Ladda ner frågorna här (PDF).

English

Suggested questions for self-study: Consider and discuss:

 1. Reflect upon Raghad’s journey. What needs to change so that similar treatment of young people of immigrant background does not continue, or worse become systemic? Discuss based on:
  a) Challenges at your workplace
  b) Challenges within the existing system (for e.g., within education)
 2. Make a list of the guidance and support a young immigrant might need during studies. Where is there a need for more resources or more insight/expertise? Why?
 3. Discuss systemic injustices in Finland. Which ones have you encountered/become aware of, and what do you think are the reasons that they exist?
 4. How do you perceive integration, and when do you think a person is “sufficiently” integrated in Finland? Why?

Download the questions here (PDF).

Suomi

Esimerkkikysymyksiä itseopiskeluun: Pohtikaa ja keskustelkaa

 1. Miettikää Raghadin tarinaa. Miten asioiden pitäisi mielestänne muuttua, jotta samankaltainen suhtautuminen maahanmuuttajanuoriin ei toistu, tai pahimmassa tapauksessa muuttuu systeemiseksi? Keskustelka:
  a) Millaisia haasteita työpaikallenne on?
  b) Mitkä ovat haasteet nykyisessä järjestelmässä (esim. koulutussektorilla)
 2. Listatkaa tukihenkilöitä, joita nykypäivän maahanmuuttajaopiskelijat voivat tarvita opintopolkunsa aikana. Missä mielestäsi tarvitaan lisää resursseja tai osaamista? Miksi?
 3. Keskustelkaa systeemisistä epäoikeudenmukaisuuksista Suomessa. Millaisia systeemisiä epäoikeudenmukaisuuksia tunnistatte ja mitkä ovat mielestänne syyt niiden olemassaoloon?
 4. Miten ymmärrätte termin kotoutuminen, ja milloin maahanmuuttaja on teidän mielestänne kotoutunut Suomeen “riittävän hyvin”? Miksi?

Lataa kysymykset tästä (PDF).