I processen kring Föräldrasamverkan är målsättningen att stöda familjer genom att stöda föräldrar i att fostra sina barn i exil. Hur hanterar man den annorlunda verklighet i vilken man försöker skapa sig en vardag? Att fostra i exil, efter ett liv på flykt, är ingen enkel sak och där vill man genom processen stöda familjerna genom föräldrasamverkan. Detta görs genom att ta peer-to-peer-metoden MindSpring till Finland från Danmark. Målsättningen med processen för föräldrasamverkan är välmående familjer vilka är av yttersta vikt för välmående barn, unga och vuxna.

Vad är MindSpring?

MindSpring är en metod som ursprungligen utvecklades i Nederländerna. Metoden riktar sig till asylsökande, flyktingar och migranter. Syftet är att stärka deltagarnas egen handlingskompetens i förhållande till särskilt utvalda teman som är relaterade till livet i exil och som kommer från deltagarnas egen verklighet. Metoden bygger på följande principer:

 • Inkludering av flyktingars egna upplevelser av livet i exil.
 • Peer-to-peer-tillvägagångssätt (likasinnade människor delar erfarenheter).
 • Gruppen följer en handbok med fasta teman som är aktuella och relevanta för deltagarna.
 • Olika övningar säkerställer att deltagarna har möjlighet att reflektera över teman och få ny insikt och medvetenhet genom reflektion.
 • Ny kunskap, medvetenhet och erfarenhet skapar ny handlingskompetens.
 • Samarbete mellan volontärer med flyktingbakgrund och professionella.

Det speciella med metoden är att grupperna leds av en frivillig MindSpring-ledare med samma språk och kulturell bakgrund som deltagarna. MindSpring-ledaren använder således sina egna upplevelser och insikter i hur det är att komma som nyanländ. Teman och frågor ses både ur det egna kulturella perspektivet och ur ett flyktingperspektiv genom exempel och upplevelser. MindSpring-ledaren kompletteras av en assisterande ledare som är en professionell från den organisation där en grupp ordnas, t.ex. en kommun, språkskola eller någon annan organisation. Den assisterande ledaren kan bidra med fakta angående lokala förhållanden, både teoretiskt och praktiskt.

MindSpring är ett sammansatt engelskt namn som har många betydelser. I detta sammanhang betyder det “en ny början”. Det illustrerar att deltagarna i en MindSpring-grupp efter en kurs har en ny medvetenhet och kunskap som kan kännas som en ny början – ett nytt sätt att hantera olika dagliga problem, både praktiska och emotionella. Det man som MindSpring-ledare försöker lyfta fram i gruppen är således nya perspektiv och nya insikter. Här kan du läsa mer om MindSpring.

Syfte

Det övergripande syftet med MindSpring är att förhindra mentala, sociala och familjerelaterade problem som kan bero på krig, flykt och liv i exil. Förebyggandet består av att deltagarna efter genomförd MindSpring-kurs har fått ny insikt, kunskap och medvetenhet om de ämnen som diskuteras på träffarna – och att deltagarna sedan känner att de bättre kan hantera problemen och utmaningarna som härrör från exilproblemen.

MindSpring strävar alltså till att uppnå medvetenhet om de utmaningar som följer av flykt och liv i exil, samt till att ge det självförtroende som gör det möjligt för deltagarna att handla medvetet i sina egna liv. Det är också ett mål att ett nätverk skapas mellan deltagarna. På det sättet kan deltagarna efter kursen använda varandra för att prata om mer personliga ämnen som har bearbetats vid träffarna.

”För mig är MindSpring en form av gruppterapi, där vi stärker varandras självkänsla samtidigt som vi berikar våra kunskaper inom barnuppfostran. Oavsett etnicitet eller bakgrund är vi alla föräldrar som vill att våra barn ska ha det bästa.”
-Ly Le Huyen, MindSpring-ledare.


Bloggartiklar:

 • Hälsningar från MindSpring-ledaren i Närpes
  I det här inlägget berättar MindSpring-ledaren, Ly Le Huyen om sig själv och om den första pilotgruppen i Mindspring som startade hösten 2021 i Närpes. 
  Läs mer här…
 • En intensiv helg med MindSpring 3-6.9.2021
  Processansvarig för föräldrasamverkan, Anna Pensar-Kuivamäki skriver om utbildningen av ledare inom MindSpring och hur den la grunden till ett nytt nätverk inom MindSpring i Finland.
  Läs mer här…

Processansvarig i Österbotten
Anna Pensar-Kuivamäki
Folkhälsan Utbildning Ab.
Tel. +358 50 577 2548
Anna.pensar-kuivamaki(at)folkhalsan.fi