Forskning och samlad kunskap kring integration: 

Nordens välfärdscenter – Nordiskt samarbete om integration och inkludering 
https://nordicwelfare.org/integration-norden/

The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism 
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/ethnic-relations-and-nationalism

Migrationsinstitutet 
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/sv/institut/ 

Kompetenscentret för svensk integration 
https://integration.luckan.fi/competence-center/ 

Myndigheter och organisationer för integration: 

Arbets- och näringsministeriet – Integration of immigrants 
https://tem.fi/en/integration-of-immigrants

NTM-centralen – Invandring 
https://www.ely-keskus.fi/sv/maahanmuutto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus 
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus

PALOMA kehittää pakolaisten mielenterveyspalveluita 
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/paloma-kehittaa-pakolaisten-mielenterveyspalveluita

Publikationer:

Forskning om svensk integration – en kartläggning och röster från fältet (2021) 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/181363/Rapporter%204.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Integration på svenska i Finland – hinder och förutsättningar (2022) 
https://www.fsl.fi/pa-gang/uttalanden/5619-svenskfinland-kan-inte-missa-integrationstaget-finns-outnyttjad-potential

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 – Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162005/TEM_oppaat_10_2019_Tutkimusartikkeleita_kotoutumisesta_20012020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa : PALOMA – käsikirja (2018)  
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136193/7.8.PALOMA_KA%cc%88SIKIRJA_WEB.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Turvanpaikanhaku ja pakolaisuus Suomi (2019)
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2019/12/t-02-isbn-978-952-7167-60-1-turvapaikanhaku-ja-pakolaisuus-suomessa.pdf

För dem som kommer till Finland:

Luckan integration – Professional advice on finding your way in Finland 
https://integration.luckan.fi/

infoFinland – Integration into Finland 
https://www.infofinland.fi/en/settling-in-finland/integration-into-finland