Artikelsamling och forskning

Nedan finns en artikelsamling kring integration och inkludering av barn och unga. Här kan du läsa mer om syftet med samlingen: Forskning kring integration – Projektets uppgift.


Artikelsamling i Thinglink där allt material finns samlat:


   Click here to view the accessible version of this interactive content

 

Forskning

 • From understanding others to acting for social justice
  “In my thesis I ask us to re-articulate Finnishness so that everybody can be included, as well as to always, in every encounter and every policy text, apply an intersectional and dynamic view of identity. “
  Läs mer här…
 • Förälder i fjärran land – om Sverige i migrationens tid  
  “I spåren av Rysslands invasion i Ukraina och det stora antalet ukrainska familjer som tvingats på flykt aktualiseras återigen en fråga som varit föremål för stor uppmärksamhet under lång tid, och inte minst under det senaste decenniet: förutsättningarna för nyanlända migranter att under en turbulent tid finna sig till rätta och bli del av de samhällen de anlänt till.”
  Läs mer här…

 • Nya vägar för inkludering och delaktighet – eller konsten att skifta terräng?
  “Finland tar emot människor på flykt från olika delar av världen, och frågan om inkludering och delaktighet, men också ansvar, kräver svar – både på ett mer generellt plan och särskilt då det gäller barn och ungdomar. Det går inte att blunda längre, vi måste agera.”
  Läs mer här…

 • Flykt- en av vår tids största utmaningar
  “UNHCR:s senaste rapport från 2021 visade att i slutet av 2020 hade 82,4 miljoner människor tvingats lämna sina hem, cirka 35 miljoner av dessa var barn. Detta innebär att över 1% av världens befolkning på ett eller annat sätt är på flykt.”
  Läs mer här…

 • Ny rapport om (integrering) inkludering på svenska
  “Hur ser den finlandssvenska integrationsstigen ut, vilka är förutsättningarna och finns det hinder?”
  Läs mer här…

 • Forskarpresentation- Emmanuel Acquah
  Emmanuel Acquah, verksam vid Åbo Akademi, har inom sin forskning fokuserat på olika aspekter av hur minoriteter bemöts i samhället och vad lärare behöver för att vara inkluderande i sin undervisning.”
  Läs mer här…

 • Hur mår unga flyktingar i Norden? – nedslag i ett forskningsprojekt 
  “Undersökningen gjordes i ett jämlikhetsperspektiv och mot bakgrunden av att invandringen till de nordiska länderna ökat.”
  Läs mer här…

 • Forskarpresentation- Laid Bouakaz
  “Hur kan man på bästa sätt förhindra föreställningar om att det är det mångkulturella samhället som är källan till segregation, utanförskap, brott, skolmisslyckanden samt våld och vandalism i skolan?”
  Läs mer här…

 • Forskning kring finlandssvensk integration- ny kartläggning
  Enligt projektledare Magnus Enlund, initierades kartläggningen eftersom man noterat att det saknas en helhetsöversikt över den forskning som bedrivits kring finlandssvensk integration.
  Läs mer här…

 • Forskarpresentation- Disa Bergnehr
  Bergnehrs nuvarande forskning undersöker föräldraskap, familjeliv och skolgång, bland annat hur detta kan te sig för nyanlända föräldrar och barn med flyktingbakgrund.”
  Läs mer här…

 • Forskarpresentation- Alemanji Aminkeng Atabong
  “Vad menas då med antirasistisk fostran? Vad är det för skillnad mellan mångkulturell sådan och antirasistisk, eller finns det någon skillnad?”
  Läs mer här…

 • Forskarpresentation- Mehrdad Darvishpour
  “Vilka är förutsättningarna för ungdomars hälsa och välbefinnande och vilka resurser behöver utvecklas för att de i sin tur kan stärka ungdomarnas möjligheter till framtida utbildning, försörjning och arbete? Man ville göra ungdomarnas röster hörda, inte enbart forska om utan med dem.”
  Läs mer här…