Vissa projekt berör mer än andra

Hej lärare!
Min f.d. studerande lyser upp i centrala Vasa framför ett varuhus där han jobbar som säkerhetsvakt. Han bär stolt sin uniform, ler stort och frågar intresserat hur vi mår. Han småpratar och skämtar om min äldre dotter. Har jag faktiskt koll på hur ofta hon är och köper karkki på fredagar efter skolan. Svaret är tydligen nej. Jag frågar hur hans systrar och mamma mår. De anlände samtidigt till Finland från Afghanistan år 2014 och är nu bosatta i Vasa och Helsingfors. ”Allt bra, alla mår bra! Vi talar ännu om då vi studerade svenska, alla var så snälla. Och mamma hälsar!

Hösten 2021 blev jag en del av projektteamet i Stig in2. Ett projekt jag tidigare hade haft möjligheten att ta del av som invandrarlärare på min förra arbetsplats. Nu fick jag möjligheten att få en inblick i arbetet bakom, med planeringen av processarbetet inom systemiska orättvisor samt utformandet av lärobjekten. Under våren 2022 påbörjades planeringen inför slutkonferensen vars syfte var att synliggöra samtliga tre processer, vad som hänt och utvecklats under projekttiden, var de största behoven är för tillfället och tankar kring framtida stöd inom integrationsprocessen. Konferensen ägde rum i Helsingfors i SFVs centrala utrymmen på Georgsgatan. Deltagarna välkomnades med frukost och mingel för att sedan välkomnas av Linda Ahlbäck, som lett både Stig in-projektet och Stig in2-projektet.

Första key note var Ida Hummelstedt från Helsingfors universitet, som belyste deltagarna om hur vi bör vända blicken från att förstå de vi uppfattar som olika – de andra – till hur det normkritiska förhållningssättet inom pedagogiken kan utvecklas.

Ida Hummelstedt

Resultat från MindSpring, både från ett europeiskt och svenskfinländskt perspektiv, presenterades av Charlotte Sonne och senare av Anna Pensar-Kuivamäki, som varit processansvarig i projektteamet. Gruppmetoden går ut på att ge invandrare ny kunskap och färdigheter som kan hjälpa dem att hantera frågor relaterade till livet i en ny kultur och ett nytt land. Kärnan är ökad medvetenhet och empowerment och metoden är unik i den meningen att det rör sig om ett peer-to-peer koncept. En person som delar flyktingbakgrund, språk och kultur med den nyanlända men som befunnit sig en tid i landet och tillägnat sig det nya språket, fungerar som ledare under dessa träffar.

Före avslutande key note för dagen berättade Stig in2-processansvariga Carina Gräsbeck, Julia Qesteri och Anna Pensar-Kuivamäki mer ingående om respektive process och det långsiktiga arbetet bakom de resultat och läromaterial som framställts under projektet (här hittar du alla läromaterial). I de tre sektorövergripande utvecklingsprocesserna har det arbetats med föräldrasamverkan genom gruppmetoden MindSpring; hur man inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen kan identifiera och stötta traumatiserade barn samt hur man i de regelverk som omringar oss kan identifiera inbyggda systemiska orättvisor, tydliggöra dem och förhoppningsvis åtgärda dem. Samtliga processer har erhållit fin feedback från fältet och materialet har redan efterfrågats och förhoppningsvis använts i olika sammanhang. De digitala läromedlen är möjliga att använda individuellt eller ha som diskussionsmaterial i grupp eller det egna arbetsteamet.

Efter kaffepausen följde sista key note för dagen, Kaja Næss Johannessen från norska centret för Treatment and Professional Development. Forskning visar att ihållande, oväntad och okontrellbar stress hos barn kan leda till att stressresponssystemet aktiveras, vilket orsakar störningar i utvecklingen och hur kontaktbart barnet förmår vara. Næss Johannessen presenterade hur pågående undersökningar identifierar faktorer som kan hjälpa både det utsatta barnet men även den vuxne som önskar stöda.

Kaja Næss Johannessen

Med grunden i erfarenheter gjorda under åren 2017 – 20 (Stig in! Astu sisään! Come in!) har projektet arbetat utgående från FN:s barnkonvention och tanken om att barnens rättigheter är vuxnas skyldigheter. Målet har varit att genom verksamheten kunna bidra till att barn och unga som kommer till Finland inte enbart integreras utan på riktigt blir inkluderade i samhället. Stig in-projekten är obestridligt lyckade exempel på det. Samtidigt är vi väl medvetna om att arbetet bör fortsätta.

Vissa projekt berör mer än andra. Vissa teman berör mer än andra. Vissa människoöden berör mer än andra. Efter att ha träffat på vår lokala säkerhetsvakt går jag tillbaka mot bilen med en känsla av tacksamhet. Tacksam över att just jag har haft turen att lära känna honom och hans familj men ännu mer tacksam över att det är just han som gör min och mina döttrars säkerhet lite tryggare i vårt gemensamma land.


Text:
Camilla Stenbäck
Innehållsansvarig
CLL, Åbo Akademi i Vasa

Leave a Reply