Hur möta flyktingar med trauma?

Det var det övergripande temat för konferensen med samma namn som ordnades av Danish Refugee Council i Köpenhamn 2.12.2021. Medlemmar i Stig in2s projektteam fick en inbjudan från Danmark att delta i konferensen och det internationella MindSpring-möte som ordnades dagen efter dvs 3.12.2021.

Vår lilla delegation utgjordes av tre personer, projektledare för Stig in2 Linda Ahlbäck, projektkoordinator för Folkhälsans mångfaldsteam och MindSpring-ledare Senada Arnautovic och jag, Anna Pensar-Kuivamäki ansvarig för processen för föräldrasamverkan inom Stig in2.

Anna Pensar-Kuivamäki och Senada Arnautovic.
Foto: Linda Ahlbäck

Vi reste till Köpenhamn dagen innan konferensen för att hinna i tid. Under förmiddagen gavs det två huvudföreläsningar. Vid den första presenterade Charlotte Kaergaard Sonne och Henriette Laugesen Attardo resultaten av sin senaste forskning kring MindSpring-metoden under rubriken Psychosocial group intervention among refugees och vid den andra presenterade Dr Marit Sijbrandji från Vrije Universiteit i Amsterdam, Holland resultaten från användningen av WHO-programmet PM+ bland syriska flyktingar.

Programblad från konferensen.
Foto: Linda Ahlbäck

Under lunchpausen ordnades det en liten mässa i aulan utanför konferenssalen. Där hade deltagande organisationer möjlighet att lyfta fram det arbete som görs i integrationsfrågor och olika verksamhetsformer som bedrivs inom organisationerna. Vi hade ett stand för Stig in2-projektet, MindSpring i Finland och Folkhälsans integrationsfrämjande arbete som styrs av mångfaldsteamet. Det var väldigt intressant och givande att möta människor, diskutera och utbyta tankar och idéer på såväl skandinaviska som engelska. Vi hade förmånen att möta representanter för MindSpring i andra länder, de samma personerna vi skulle ha möte med följande dag.

Efter lunchen och avklarad mässa inleddes eftermiddagens sessioner med workshops kring fyra olika rubriker: NMT i praktiken (på danska), Stress in exile and trauma (på engelska), erfarenheter från projektet Brain-Works som är en traumafokuserad insats baserad på NMT (på danska) samt användningen av peer-to-peer mentorer vid förflyttning från sjukhus till kommun (på danska.)

Konferensen avslutades med en key note av Dr Bruce Perry, principal of The Neurosequential Network and senior fellow of The Child Trauma Academy. Dr Bruce som deltog via distans från USA gav en timmes input kring rubriken Introduction to the Neurosequential Model.

Följande dag var det dags för möte med representanter för de organisationer i olika länder som i nuläget arbetar med MindSpring: Danmark, Belgien, Tyskland, Nederländerna, Wales, Island och Finland var representerade. I de länder där man jobbat längst med MindSpring har man hållit på i tiotals år redan. MindSpring grundades av holländaren Paul Sterk i mitten av 1990-talet och därefter har metoden utvecklats och spridits vidare till Belgien och Danmark och därifrån vidare. I Danmark har man arbetat med MindSpring sedan 2010 och det är också den danska modellen som vi inom Stig in2 har tittat på, omarbetat och håller på att implementera.

Anna Pensar-Kuivamäki och Linda Ahlbäck presenterar Stig in2 projektet.
Foto: Senada Arnautovic

Finland och Island var de nyaste tillskotten i gruppen med MindSpring länder. I Finland har de första assisterande ledarna och ledarna utbildats och för tillfället är den första pilotgruppen igång. Island har ännu inte börjat med grupper utan de är i planeringsskedet. Det var väldigt intressant att höra hurdant upplägg man använder sig av i de olika länderna. Finansieringen är en utmaning på de flesta håll och den delen skiljde sig rätt mycket mellan länderna. Det som jag upplevde som den största gemensamma nämnaren var tilltron till MindSpring och peer-to-peer metodens effekt på människors välbefinnande genom minskande av känslan av hopplöshet och att vara ensam i sin situation med sina utmaningar och problem.


Anna Pensar-Kuivamäki
Processansvarig i Österbotten
Folkhälsan Utbildning

Leave a Reply