Forskning kring integration – Projektets uppgift

Tiden går snabbt, vårt projekt har snart varit verksamt i nio månader! Och med det konstaterandet vill vi introducera ytterligare en del i det stora pussel som Stig in2 – Born to be included utgör. För att kunna göra det tar vi först ett steg tillbaka till vår projektplan och hur vi formulerat det vi vill arbeta för.

Syftet med projektet, är att bidra till kompetensutveckling och utvecklingsarbete för fördjupat kunnande om barn och ungas rättigheter samt förstärkt sektorövergripande samverkan för personal i offentlig, privat och tredje sektor som arbetar för barnets bästa och för en bättre inkludering. I text blir det något stelt och fåordigt, men om vi skriver om det innebär det här att vi vill bidra till att fler vet mer om barns och ungas inkludering så att man med den kunskapen bättre kan stöda de barn och unga som kommer hit från tredje land. Med hjälp av de resurser vi fått vill vi också arbeta för att nyanlända barn och ungdomar inte ska ramla mellan sektorer, system och instanser. Att sektorerna tillsammans ska se till att skyddsnätet fångar upp och stöder barn och unga på deras väg in i samhället.

För att åstadkomma detta har vi delat in syftet och uppgiften i två huvudmål som vardera består av ett antal åtgärder. Ni har redan fått en viss inblick i vårt första mål, kompetensutveckling och sektorövergripande utvecklingssamverkan. Några av er har deltagit i den konferens vi arrangerade i januari, några av er har på sätt eller annat medverkat och medverkar i de utvecklingsprocesser vi initierat och nu driver framåt.

Projektets andra mål berör forskning kring integration och är formulerat på följande sätt: Sammanställa och publicera en flerspråkig artikelsamling kring integration och inkludering av barn och unga specifikt fokuserad på hur barnets rättigheter beaktas i integrationsprocessen. Artikelsamlingen ska vara öppet tillgänglig, webbaserad och fokusera på integration i Norden. Till sin utformning ska den bestå av korta innehållsreferat och innehålla vidarelänkning till artiklar och rapporter.

Arbetet kring detta har inletts och det är nu dags för oss att också synliggöra det för er. Det här görs genom en serie blogginlägg i vilka forskare och deras forskning kring barns och ungas inkludering presenteras. Först ut är Mehrdad Darvishpour, en svensk forskare som projektgruppen stiftade bekantskap med i Stig in1. Darvishpour, verksam vid Mälardalens Högskola, deltog i några av de konferenser projektet arrangerade och lyfte bland annat fram den forskning som han och hans team gjort kring ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar för att identifiera framgångsfaktorer för en lyckad integrering och inkludering.

Läs mer om hans forskning i nästa blogginlägg!

/ Linda Ahlbäck


Lämna ett svar