Tidig identifiering avgörande för integration av barn och unga

Barn och unga med invandrarbakgrund mår generellt sett sämre, har sämre utbildningsresultat och har en lägre sysselsättningsgrad. Det visar den färska forskningsrapporten Coming of Age in Exile – Health and Socio-Economic Inequalities in Young Refugees in the Nordic Welfare Countries. För att råda bot på det här efterlyser traumapsykolog Frida Johansson Metso tidig identifiering av symtom, en förståelse för att barn uttrycker symtom på lite annat sätt än vuxna, att personal inom vård och skola ska vara öppen för olika symtomuttryck, och också tänka på att potentiellt traumatiserande händelser påverkar hela hälsan, såväl den fysiska som den psykiska. Genom detta kan vi undvika att barn och unga insjuknar i posttraumatiska stressymptom (PTSS) och undvika en högre sjukdomsbörda i den här gruppen.”

Texten ovan är tagen från en artikel som ingick i CLL:s nyhetsbrev (1/2021) med rubriken “Tidig identifiering avgörande för integration av barn och unga med flyktingbakgrund” som handlar om Stigin2 projektets första konferens som ordnades 22.1.2021.

Läs hela artikeln här: Tidig identifiering avgörande för integration av barn och unga med flyktingbakgrund | Åbo Akademi (abo.fi)

Leave a Reply