Born to be included – ett nytt projekt för invandrarbarns bästa

Projekt Stig in! håller paus men är den första september 2020 tillbaka med Stig in2, Astu sisään2, Come in2 – Born to be included . Det nya projektet pågår till sommaren 2022 och kommer i sin verksamhet att helt fokusera på invandrade barn och ungdomar. Projektparterna är nu CLL Åbo Akademi i Vasa och Åbo, Folkhälsan utbildning i Vörå, Föreningen Luckan r.f. och Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors.

För ett par veckor sedan fick vi besked från Inrikesministeriet att projektet beviljas finansiering av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond AMIF och nu kom besked om att också Svenska kulturfonden understöder projektet med samfinansiering. Tack!

Projektet Stig in2 utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter som syftar till att ge alla barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. I alla åtgärder och beslut som rör barn ska myndigheterna beakta vad som bedöms vara barnets bästa samt lyssna och beakta barnets åsikt: barnets rättigheter är vuxnas skyldigheter. Med barnets bästa i fokus vill projektet jobba för en ökad sektorövergripande samverkan som möjliggör en plattform där personal i den offentliga, privata och tredje sektorn tillsammans kan dela kunskap och utveckla förfaringssätt och utvecklingsinsatser som främjar en god integration för barn och unga samt ökar barnet och den ungas välbefinnande och delaktighet i vårt samhälle.

Konkret kommer projektet att arbeta för stött föräldraskap genom att introducera och pilotera den danska metoden MindSpring, utveckla kunnandet i skola, dagvård och fritidsverksamhet om flyktingbarn med posttraumatiskt stressyndrom samt kartlägga dolda systemiska orättvisor inom grundläggande utbildning, för att bidra till att dessa orättvisor kan åtgärdas.

Vi hoppas på mycket nordiskt samarbete och samarbete med finländska organisationer i projektet så kontakta gärna:

Robert Runeberg, innehållsansvarig, robert.runeberg@helsinki.fi, tfn. 050 588 3003

Eller

Linda Ahlbäck, projektledare, linda.ahlback@abo.fi


Lämna ett svar