Publicerad den 5 december, 2017 av Jenny Heino, socialarbetarstuderande

Konferensen Se (på) mig!, som arrangerades av projektet Stig in vid Åbo Akademi i Vasa, var det sista tillfället som vi socialarbetarstuderande fick ta del av som praktikanter. Det har varit väldigt givande att få delta i så många intressanta föreläsningar som behandlat ämnet integration och invandring. Konferensen Se (på) mig! fokuserade kring temat integration i skola och daghem. Tanken med konferensen var att svenska experter inom området berättar om sina erfarenheter och delar med sig av både sina lyckanden och misslyckanden.

Konferensen öppnades av fd. rektor för Rinkeby högstadieskola Carina Rennermalm. Hon berättade om det arbete som har gjorts i Rinkeby skola för att integrera barnen i samhället. Det bör nämnas att eleverna i skolan talar 40 olika språk och kommer från 60 olika länder! För en lyckad integration av eleverna betonade Rennermalm vikten av bärande relationer, nämligen ett samarbete mellan skola, elever och föräldrar. Samarbetet består av återkommande samtal mellan familjen, rektor, lärare och skolans hälsovårdare. Genom goda relationer till skolans alla elever och föräldrar blir steget mindre att kontakta hemmet vid eventuella konfliktsituationer. Skolan har även ordnat utbildningstillfällen för föräldrarna där svenska norm- och värdesystem diskuterats. Dessa tillfällen har varit uppskattade av föräldrarna och ökat deras förståelse för det svenska samhället. Ett av Rennermalms budskap var att föra en dialog med familjerna och bygga broar istället för att tysta ner.

Rennermalm poängterade vikten av tydliga strukturer i syfte att skapa en känsla av trygghet för eleverna. Det skall också finnas studiehandledare i elevernas eget modersmål till förfogande som extra stöd för eleverna i sitt skolarbete. Dessutom erbjuds läxhjälp två eftermiddagar i veckan samt på lördagar. Rennermalm tog också upp elevsynen till diskussion och vikten av att stötta eleverna i det dagliga arbetet. Lärarna skall bemöta eleverna positivt och se till att alla klarar sig och får gå i en klass med jämnåriga barn, oavsett hur mycket kunskap de har i sitt bagage. Rinkeby högstadieskola har också utvecklat ett nära samarbete med lokala företag i syfte att introducera eleverna till olika yrken och yrkeskategorier. Rennermalm uppmanade finska skolor att bjuda in förebilder med invandrarbakgrund att berätta om sina erfarenheter och framgångar.

Madelene Johansson, projektledare för Nyanländas lärande i region Gotland, delade med sig av det arbete som genomförts på Gotland i och med flyktingströmmen år 2015. Före flyktingströmmen hade Gotland bara lite erfarenhet av att arbeta med integration och har fått bygga upp en ny modell för mottagande – en modell som visades vara väldigt lyckad! För att på ett effektivt sätt integrera barnen i skolan upprättades “Lotsen”, en förberedande skola, varifrån eleverna efter maximalt två månader slussas vidare till sina egentliga skolor på Gotland. I Lotsen kartläggs barnens tidigare kunskaper och introduceras till den svenska skolans värdegrund. Även Johansson betonade vikten av studiehandledare i eget modersmål samt samarbete mellan hem och skola. På Gotland har man dessutom anställt en person som introducerar olika fritidsaktiviteter och möjligheter till barnen som kommer till Lotsen. Johansson uppmanade personer som jobbar med nyanlända att bemöta dem med nyfikenhet, lyhördhet och respekt för individen. Genom ett gott bemötande bygger man bärande relationer och tilliten till varandra ökar.

I Finland släpar arbetet fortfarande efter, vi saknar tydliga strukturer för integration av nyanlända i både skola och daghem. För att de nyanlända i Finland effektivt skall integreras måste det finnas en gemensam värdegrund i skolan och en genuin vilja bland personalen att integrera eleverna. Vi har bara kommit en kort väg i Finland men efter denna konferens tror jag att många lärare har fått nya idéer om metoder och modeller för en effektivare integration av de nyanlända.


Lämna ett svar