UNG, ENSAM OCH RÄDD

Publicerad den 11 oktober, 2017 av Hannah, Laura och Jenny, socialarbetarstuderande

Vi är tre socialarbetarstuderande vid Svenska Social- och kommunal högskolan i Helsingfors som har fått förmånen att följa med tre Stig In konferenser, varav ”Ung, ensam och rädd” är den första. Konferensen, som ordnades i Borgå, behandlade ensamkommande asylsökande barn som kommer till Norden samt hur de som arbetar med flyktingar skall ha tillräckliga verktyg för att kunna bemöta dem.

Anna Gärdegård, projektledare för Nordens Välfärdscenter, öppnade konferensen med att presentera en helhetsbild över hur samhällets mottagande av ensamkommande barn ser ut i Norden. Av alla världens flyktingar är över hälften barn och andelen ensamkommande barn har i de nordiska länderna stigit radikalt sedan flyktingströmmen år 2015.

Elisabeth Lindholm, utvecklingsledare vid Resurscentrum Integration i Strömsund, delade kunskap om de praktiska verktyg som arbetats fram i kommunen. Materialet kan laddas ner på deras hemsida: http://www.begripligt.nu/publikationer.shtml . Lindholm betonade vikten av att förbereda barnen genom samtal för ett eventuellt återvändande. Förberedandet börjar genast när asylprocessen sätts igång. Utan samtalen tenderar barnen att klara sig sämre vid ett återvändande till hemlandet.

Frida Johansson Metso, traumapsykolog med fokus på flyktingar, berättade att inte bara kriget och resan skapar trauma utan också asylprocessen och bemötandet i mottagarlandet bidrar till psykisk ohälsa. De professionella som arbetar med barnen bör vara medvetna om dessa bakomliggande orsaker till varför barnen kan vara frånvarande i klassrummen och ha svårt att lära sig ett nytt språk. Att integreras till ett nytt socialt system är speciellt utmanande för de som varit med om traumatiserande händelser. Johansson Metso efterlyste också mera kunskap av myndigheterna om igenkännandet av tortyr och ökad förståelse av dess effekter. Med den kunskap myndigheterna har idag blir invandrare ofta orättvist och till och med felbehandlade.

Med krispsykologen Ferdinand Garoff fick vi genom övningar reflektera över hur vi professionellt skulle hantera olika situationer med flyktingar med betoning på barn.

Som blivande socialarbetare, har vi tack vara konferensen, fått en djupare förståelse för asylprocessen och vilka styrkor och brister det finns i systemet. Av erfarna svenska föreläsare som jobbar med flyktingar, har vi fått lära oss, att det går att hjälpa människor som varit med om hemska händelser. Trots att vårt framtida arbete kan kännas tungt så är det inte förgäves vi kommer att göra det!

Det som deltagarna lyfte fram under konferensen var en önskan om starkare samarbete över de professionella gränserna om att dela praktisk information och tillvägagångsätt för att lära sig mera om bemötandet av ensamkommande barn och flyktingar överlag. Kanske Stig in som projekt inte bara lyckas att öka på kunskapsnivån om integration i Finland utan även föra samman deltagarna och stimulera till ett samarbete över professionella gränser där information byts och kunskap överförs deltagarna emellan.

Leave a Reply